Κοινωνικός Λειτουργός

Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολείου, οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων που ασχολούνται με το παιδί, την οικογένεια και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Συντάσσει το κοινωνικό ιστορικό και εισηγείται τις ιδιαίτερες παρεμβάσεις υποστήριξης για την καλύτερη προσαρμογή του μαθητή και της οικογένειας του στο σχολικό περιβάλλον.

Στηρίζει συστηματικά και προγραμματισμένα σε ατομική και ομαδική βάση τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προσωπικά ή άλλου είδους προβλήματα. Προετοιμάζει τους μαθητές που πρόκειται να αποφοιτήσουν και συνεργάζεται με τον επαγγελματικό σύμβουλο και άλλους φορείς για την κοινωνική και εργασιακή αποκατάστασή τους.

Συνεργάζεται με την οικογένεια με στόχο τη θετική στάση απέναντι στο πρόβλημα του μαθητή, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του και την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης. Συνεργάζεται με σχολικούς συμβούλους, ΚΕΔΔΥ, σχολεία, ιατροπαιδαγωγικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Διοργανώνει συγκεντρώσεις γονέων σε συνεργασία με το Διευθυντή και τα άλλα μέλη του προσωπικού του σχολείου και τους ενημερώνει για κάθε είδος παροχής που δικαιούνται.

Πραγματοποιεί προγραμματισμένες επισκέψεις στις οικογένειες των μαθητών και συνοδεύει τους γονείς σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται αναγκαίο.

Συντάσσει εκθέσεις που αναφέρονται σε θέματα των αρμοδιοτήτων του όταν ζητηθεί από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.