Ψυχολόγος

Αξιολογεί τους μαθητές χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη με την οικογένεια, ψυχοτεχνικά εργαλεία, συνεντεύξεις με το προσωπικό του σχολείου).

Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη του μαθητή στο σχολείο και το κατάλληλο εκπαιδευτικό τμήμα.

Παρέχει συμβουλευτική στο προσωπικό του σχολείου και συμμετέχει στο σχεδιασμό του προγράμματος δραστηριοτήτων των μαθητών.

Παρέχει υποστηρικτικό έργο στις οικογένειες των μαθητών – Αναλαμβάνει την υποστηρικτική, συμβουλευτική ή θεραπευτική διαδικασία, ατομική ή ομαδική των μαθητών-.

Αξιολογεί τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών που πρόκειται να μετεγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν.

Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του μαθητή σε ομαδική ή ατομική βάση-Συντάσσει τις ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών κατόπιν γραπτών αιτημάτων των γονέων ή υπηρεσιών.

Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π., τους σχολικούς συμβούλους, τα ΚΕΔΔΥ, τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, τις διευθύνσεις άλλων σχολείων και με φορείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.